Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng
 
Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ Hoàng Quốc Bảo .
 
Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Hoàng Quốc Bảo , bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của Hoàng Quốc Bảo dưới đây.
 
Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của Hoàng Quốc Bảo hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng Hoàng Quốc Bảo ngay lập tức.
 
2. Truy cập Hoàng Quốc Bảo
 
Hoàng Quốc Bảo bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà Hoàng Quốc Bảo cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của Hoàng Quốc Bảo mà không cần báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Hoàng Quốc Bảo , bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký thành viên/ đăng ký nhận bản tin.
 
Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho Hoàng Quốc Bảo là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho Hoàng Quốc Bảo thông qua Website Hoàng Quốc Bảo được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của Hoàng Quốc Bảo .
 
Nếu bạn lựa chọn, hoặc được cung cấp, một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh của Hoàng Quốc Bảo , bạn có nghĩa vụ bảo mật các thông tin này, và không được tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác.
 
Bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn là dành riêng cho bạn và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin của Hoàng Quốc Bảo . Bạn đồng ý thông báo cho Hoàng Quốc Bảo ngay lập tức bất kỳ việc truy cập trái phép nào có sử dụng đến tên sử dụng, mật khẩu của bạn.
 
Hoàng Quốc Bảo có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác, đã được lựa chọn bởi bạn hoặc cung cấp bởi Hoàng Quốc Bảo , bất cứ lúc nào theo quyết định của Hoàng Quốc Bảo mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.
 
3. Quyền sở hữu trí tuệ
 
Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của Hoàng Quốc Bảo cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại.
 
Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website Hoàng Quốc Bảo ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Hoàng Quốc Bảo .
 
4. Thương hiệu
 
Bạn không được sử dụng thương hiệu Hoàng Quốc Bảo , mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Hoàng Quốc Bảo . Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên Hoàng Quốc Bảo không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với Hoàng Quốc Bảo .
 
5. Hành vi nghiêm cấm
 
Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của Hoàng Quốc Bảo cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của Hoàng Quốc Bảo cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.
 
6. Đóng góp của thành viên 
 
Các dịch vụ Hoàng Quốc Bảo có thể chứa bảng tin, các trang web cá nhân hoặc cấu hình, chức năng nhắn tin và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “Dịch vụ tương tác”) cho phép người dùng gửi, xuất bản, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “những đóng góp của thành viên”), trên hoặc thông qua Dịch vụ của Hoàng Quốc Bảo .
 
 
Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến các Dịch vụ của Hoàng Quốc Bảo sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào trên các Dịch vụ của Hoàng Quốc Bảo , bạn cấp cho Hoàng Quốc Bảo quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi.
 
 
Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho Hoàng Quốc Bảo . Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. Hoàng Quốc Bảo không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.
 
7. Giám sát và Thi hành 
 
Hoàng Quốc Bảo có quyền: loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của Hoàng Quốc Bảo ; thực hiện các sửa đổi mà Hoàng Quốc Bảo cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên; tiết lộ danh tính của bạn hoặc các thông tin khác về bạn theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của bạn đến tất cả hay một phần của Dịch vụ Hoàng Quốc Bảo cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì.
 
Hoàng Quốc Bảo không thực hiện xem xét các tài liệu trước khi nó được đăng tải trên các Dịch vụ của Hoàng Quốc Bảo , và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng các thông tin này sau khi nó đã được đăng.
 
8. Tiêu chuẩn nội dung 
 
Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các qui định pháp luật.
 
Theo đó, Hoàng Quốc Bảo không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc Hoàng Quốc Bảo không thể loại bỏ kịp thời các thông tin đóng góp bởi thành viên trên các dịch vụ của Hoàng Quốc Bảo .
 
9. Vi phạm bản quyền
 
Hoàng Quốc Bảo coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các qui định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên Hoàng Quốc Bảo vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của Hoàng Quốc Bảo bằng cách gửi thông báo cho Hoàng Quốc Bảo qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.
 
10. Dựa vào thông tin cung cấp 
 
Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của Hoàng Quốc Bảo được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. Hoàng Quốc Bảo có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ. Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên Website Hoàng Quốc Bảo có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào, và Hoàng Quốc Bảo không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy.
 
 
Thông tin được cung cấp trên Hoàng Quốc Bảo cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến (i) độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên Hoàng Quốc Bảo ; và bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên Hoàng Quốc Bảo .
 
11. Từ chối các bảo đảm 
 
Bạn hiểu rằng Hoàng Quốc Bảo không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.
 
12. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý 
 
Trong bất cứ trường hợp nào, Hoàng Quốc Bảo sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của Hoàng Quốc Bảo
Bài viết liên quan :
Chính sách đổi trả

Khi mua hàng, nhất là thiết bị điện tử như đèn năng lượng mặt trời thì khách hàng rất quan tâm đến chính sách bảo hành sản phẩm. Bỏ một số tiền ra để đầu tư chiếc đèn năng lượng mặt...

Chính sách bán hàng

Chào mừng quý khách đến với Hoàng Quốc Bảo Khi đến với bất kỳ địa chỉ bán đèn năng lượng mặt trời nào mọi khách hàng đều quan tâm đến các chính sách bán hàng...

Chính sách giao hàng

Chính sách giao hàng tại Hoàng Quốc Bảo Chính sách giao hàng được áp dụng mới tất cả quý khách hàng khi mua hàng tại Hoàng Quốc Bảo khi mua hàng bằng bất kỳ hình thức...

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật một cách cẩn thận để có được một sự hiểu biết rõ ràng về cách thức thông tin thông tin cá nhân của bạn được thu...

Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH Đèn Năng Lượng Mặt Trời tại Hoàng Quốc Bảo Khi mua hàng, nhất là thiết bị điện tử như đèn năng lượng mặt trời thì khách hàng rất quan tâm đến...

Chứng nhận thương hiệu
Chứng nhận từ nhà phân phối